ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Icon
Υπηρεσίες για την Επιχείρηση σας
Λογιστική Εποπτεία
 • Πρώτη Εγκατάσταση, Οργάνωση & Εποπτεία Λογιστηρίων 
 • Τήρηση Βιβλίων Β΄ / Γ΄ Κατηγορίας στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και εποπτεία σχεδίου Αναλυτικής Λογιστικής
 • Κατάρτιση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων και ισολογισμών, απόλυτα εναρμονισμένων με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, χαρτόσημου κλπ.)
 • Συστήματα Reporting αναφορικά με βραχύχρονα αποτελέσματα, οικονομικούς δείκτες, λογιστικές αναλύσεις
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Περιφέρεια, Επιμελητήρια κλπ.)
Υπηρεσίες Φορολογικού Συμβούλου
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων παντός μεγέθους και δραστηριότητας
 • Έμμεσοι Φόροι
 • Φορολογικός Σχεδιασμός εγχώριων και διεθνών συναλλαγών
 • Επιστημονική υποστήριξη σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων
 • Εταιρική φορολογική συμμόρφωση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)
 • Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις, Εξαγορές και εν γένει εταιρικά ζητήματα
 • Φορολογική υποστήριξη (σε συνεργασία με το τμήμα υπηρεσιών Οικονομικής Διεύθυνσης) σχεδιασμού τιμολογιακής πολιτικής/κοστολόγησης
Διαχείριση Μισθοδοσίας & HR Management
 • Συλλογή και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων για το μηνιαίο υπολογισμό και έκδοση της μισθοδοσίας
 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Σύνταξη λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετιζόμενων με την καταβολή της μισθοδοσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Προϋπολογισμός μισθολογικών δαπανών
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων και τροποποιητικών προγραμμάτων
 • Απογραφή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και επικουρικά ταμεία, ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Σύνταξη και υποβολή των εισφορών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
 • Κατάρτιση μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό και ανώτερα στελέχη
 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Υπηρεσίες Ελέγχου
 • Φορολογικοί Έλεγχοι (Tax Due Diligences)
 • Μισθολογικοί Διαγνωστικοί Έλεγχοι
 • Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (Financial Due Diligences)
 • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
 • Έλεγχοι Βιβλίων & Στοιχείων
 • Έλεγχοι Συγχωνεύσεων & Εξαγορών
 • Έλεγχοι Προϋπολογισμών & Απογραφών
 • Αξιολόγηση αποδοτικότητας Λογιστηρίου και Οικονομικής Διεύθυνσης
Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Διαχείριση ρευστότητας
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού (Budgeting) 
 • Κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Διαχείριση χρηματοοικονομικών ροών (Cash Flow)
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Planning)
 • Υποστήριξη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
 • Βελτιστοποίηση λειτουργικών οργάνων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση οικονομικής στρατηγικής
Υποστήριξη Φορέων του Δημοσίου Τομέα
 • Απογραφή και αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
 • Υποστήριξη στην παράλληλη τήρηση (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) Γενικής και Δημόσιας Λογιστικής βάσει των σχετικών Π.Δ. και των ιδιαιτεροτήτων του οργανισμού/φορέα
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και εποπτεία σχεδίου Αναλυτικής Λογιστικής
 • Σύνταξη Στατιστικών Δελτίων, ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων και ισολογισμών βάσει των σχετικών Π.Δ.
 • Παραμετροποίηση λογισμικού και ανάπτυξη Λογιστικού Σχεδίου βάσει του σχετικού Π.Δ.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Λογιστηρίου 
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε ζητήματα διπλογραφικού συστήματος
 • Διαχείριση μισθοδοσίας και ανθρωπίνων πόρων
 • Απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη επί θεμάτων εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Διαχείριση χρηματοοικονομικών ροών (Cash Flow)
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού (Budgeting)