Υπηρεσίες
Με μία ομάδα 15 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μπορούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη προσφέροντας όλη τη γκάμα λογιστικών, συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Λογιστικές

In-house

Σχεδιασμός, οργάνωση και εποπτεία εσωτερικών λογιστηρίων

Έλεγχος ορθής εφαρμογής λογιστικών αρχών, σχεδίου και προτύπων

Εκπαίδευση, κατανομή αρμοδιοτήτων και mentoring (καθοδήγηση) στελεχών λογιστηρίου & οικονομικής διεύθυνσης

Έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών και ισοζυγίων

Διενέργεια εργασιών τέλους διαχειριστικής χρήσης

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων με βάση τα ενδεδειγμένα Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστική υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, δικηγόρους και λοιπούς συμβούλους

Πρόσθετη πάγια συμβουλευτική υποστήριξη – consulting (κατόπιν συμφωνίας) και τακτικά reportings προς τη διοίκηση

Outsourcing

Λογιστικός σχεδιασμός και οργάνωση εργασιών/υποχρεώσεων

Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών αρχείων όλων των κατηγοριών (Α’, Β’, Γ’) στα λογιστήρια της ASF ή την έδρα σας

Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων

Προσαρμογή και εφαρμογή του κατάλληλου λογιστικού σχεδίου

Διενέργεια εργασιών τέλους διαχειριστικής χρήσης

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων με βάση τα ενδεδειγμένα λογιστικά πρότυπα

Λογιστική υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Συνεργασία με δικηγόρους, μηχανικούς και λοιπούς συμβούλους

Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο (ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ, Επιμελητήρια κλπ.)

Συμβουλευτική

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData

Αξιολόγηση υπάρχοντος συστήματος λογιστικής διαχείρισης και συναλλαγών και εναρμόνιση με τα νέα ηλεκτρονικά βιβλία

Ανάλυση και αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων λογιστηρίων

Αντιστοίχιση (mapping) των οικονομικών συναλλαγών με βιβλία ΑΑΔΕ

Εντοπισμός, ανάλυση και αντιμετώπιση των αποκλίσεων

Κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων με βάση τα νέα στοιχεία από myData

Διαρκής παρακολούθηση έργου μετάβασης στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη

Budgeting & Reporting

Σχεδιασμός Cash Flow – προγραμματισμός, παρακολούθηση και διαχείριση ταμειακών ροών

Budgeting – Κατάρτιση προϋπολογισμού

Εκτίμηση εσόδων – εξόδων

Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων

Προοδευτική ενημέρωση ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος για τα αποτελέσματα και τη γενική χρηματοοικονομική κατάσταση της οντότητας μέσω ειδικών αναφορών, εκθέσεων και συναντήσεων.

Αναλυτικό Λογιστικό Σχέδιο

Προσαρμογή, εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίου αναλυτικής λογιστικής

Κοστολόγηση παραγωγής και αποθήκης

Ορισμός κέντρων κόστους και επιμερισμός κόστους στα επιμέρους κέντρα

Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλυτικής λογιστικής / Reporting

Φορολογική στρατηγική

Εταιρική Φορολογία

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Προετοιμασία και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων

Tax Due Diligence / Διαγνωστικός Φορολογικός Έλεγχος

Κατάρτιση σχεδίου φορολογικής στρατηγικής

Υποστήριξη και εκπροσώπηση σε ελέγχους από τις αρχές

Ολοκληρωμένο tax consulting- φορολογική συμβουλευτική

Έμμεσοι Φόροι

Σχεδιασμός στρατηγικής ΦΠΑ / Αναγνώριση σφαλμάτων, κινδύνων, ευκαιριών

Αξιολόγηση υποχρεώσεων από έμμεσους φόρους / Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για ελαχιστοποίηση του φορολογικού κόστους

Υποστήριξη και εκπροσώπηση σε ελέγχους από τις αρχές

Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (M&A’s)

Αξιολόγηση φορολογικού κινδύνου (tax risk) σε περιπτώσεις M&A’s

Διαγνωστικός φορολογικός έλεγχος πριν την έναρξη της διαδικασίας

Φορολογική διάρθρωση των συναλλαγών κατάλληλα για τη διαδικασία

Συμβουλευτική υποστήριξη πριν και μετά τη διαδικασία με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή της

Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας

Υπολογισμός φορολογικού κόστους από αγοραπωλησία ακινήτου

Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ακίνητης περιουσίας

Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας για αποτίμηση

Υποστήριξη και εκπροσώπηση σε ελέγχους από τις αρχές

Φοροτεχνική συμβουλευτική σε ζητήματα διαχείρισης & ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας, μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κτηματολογίου

Φορολογική Συμμόρφωση

Τακτικοί έλεγχοι και reporting

Φορολογική συμμόρφωση εισοδήματος νομικών προσώπων

Συμμόρφωση έμμεσης φορολογίας

Διαρκής ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)

Προετοιμασία και υποβολή φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών

Υποστήριξη και εκπροσώπηση σε ελέγχους από τις αρχές

Συμβουλευτική σε θέματα transfer pricing

Μισθοδοσία/HR

Payroll Outsourcing

Διαχείριση, υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας

Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων με αναλυτική κατηγοριοποίηση ποσών (εισφορές, καθαρές αποδοχές, φόροι)

Παραγωγή λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας

Ειδοποίηση τραπεζών για κατάθεση μισθοδοσίας

Προϋπολογισμός και ανάλυση μισθολογικού κόστους ανά κατηγορία (μισθωτοί, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιου), γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους

Προετοιμασία και υποβολή πληροφοριακών καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ενημέρωση στοιχείων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Προετοιμασία και υποβολή εντύπων καταγγελίας σύμβασης στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Προετοιμασία και υποβολή εντύπων απόδοσης φόρου αποζημίωσης στην αρμόδια ΔΟΥ

Παρακολούθηση τυχόν εφαρμοστέον συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς / Προϋπολογισμός νέων αποδοχών

Προετοιμασία και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ

Κατάρτιση αρχείου μεταβολών προσωπικού, αδειών, ασθενειών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτική Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

Σύνταξη και υποβολή απαραίτητων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης

Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών εργαζομένων

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

Απογραφή και έκδοση αρχείου νεοπροσληφθέντων σε περιπτώσεις αλλαγής έδρας ή ίδρυσης υποκαταστημάτων

Μισθολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος

Αξιολόγηση ορθότητας υπολογισμού αποδοχών, κρατήσεων, ΦΜΥ

Έλεγχος έγκαιρης υποβολής των απαραίτητων εγγράφων

Παρακολούθηση σύναψης συμβάσεων σύμφωνων με τη νομοθεσία

Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα από τις αρχές όρια αποδοχών

Παρακολούθηση συμφωνίας καταστάσεων παρακρατούμενων φόρων αποζημίωσης

Διασφάλιση τήρησης διατάξεων περί επιδομάτων, προσαυξήσεων, ωραρίων, υπερωριών

Εργασιακή Συμβουλευτική & HR

Υποστήριξη στην επιλογή και mentoring (καθοδήγηση) στελεχών μισθοδοσίας

Υποστήριξη στη διαδικασία επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,24 σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού

Reporting και συναντήσεις με τη διοίκηση για την αποδοτικότητα των στελεχών μισθοδοσίας

Εταιρικές διαδικασίες

Ίδρυση Επιχειρήσεων

Κεφαλαιουχικές (ΑΕ. –Ανώνυμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε. – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ε.Π.Ε. – Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης)

Προσωπικές (Ο.Ε. – Ομόρρυθμη Εταιρία,  Ε.Ε. – Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ατομική Επιχείρηση)

Άλλες περιπτώσεις (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,  Αστικός Συνεταιρισμός, Αγροτικός Συνεταιρισμός, Ομάδα Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Σωματείο / Σύλλογος, Κ/Ξ – Κοινοπραξία)

Ειδικές Εταιρικές Διαδικασίες

Συγχωνεύσεις

Εξαγορές

Μετατροπές

Απορροφήσεις

Αποσχίσεις

Εκκαθαρίσεις

Πτωχεύσεις

Χρηματοδοτήσεις και οικονομοτεχνικές μελέτες

Χρηματοδότηση & Management Consulting

Προετοιμασία προτάσεων και υποβολή φακέλων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα / ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER κλπ.

Εξεύρεση και αξιοποίηση των ιδανικών πηγών χρηματοδότησης / Άντληση κεφαλαίων (capital raising)

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων / Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας

Διοίκηση του επενδυτικού έργου καθ’ όλη τη διάρκεια από την υποβολή του φακέλου μέχρι και την εκταμίευση του συνόλου της χρηματοδότησης

Διασφάλιση υλοποίησης σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης του έργου

Μελετητικές Υπηρεσίες

Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Planning)

Μελέτες βιωσιμότητας – σκοπιμότητας επενδύσεων

Μελέτες αποτίμησης

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Έλεγχος προϋποθέσεων για υποβολή πρότασης (ύψος επένδυσης, χαρακτηρισμός, επιδότηση κλάδου, γενική χρηματοοικονομική κατάσταση φορέα)

Εκπόνηση μελέτης, επενδυτικού σχεδίου και προετοιμασία ηλεκτρονικού φακέλου

Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για υποβολή αίτησης στις τράπεζες

Καταχώρηση του ‘φακέλου’ στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα

Διαχείριση έργου από την υποβολή της πρότασης μέχρι και την εκταμίευση του συνολικού ποσού χρηματοδότησης

Διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη και reporting

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Financial Management

Σχεδιασμός και αναδιοργάνωση οικονομικής & λογιστικής διεύθυνσης

Cash Flow – προγραμματισμός και παρακολούθηση ταμειακών ροών

Budgeting – κατάρτιση προϋπολογισμού

Διαχείριση ρευστότητας

Διαμόρφωση συστημάτων κοστολόγησης προϊόντων/υπηρεσιών, παραγωγής και αποθήκης

Μελέτες χρηματοοικονομικής ανάλυσης μέσω αριθμοδεικτών, αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και άλλων μεθόδων

Χρηματοοικονομικός διαγνωστικός έλεγχος / Financial Due Diligence

Συνεργασία με οικονομική διεύθυνση και CFO -επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών

Τραπεζικά θέματα / συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα

Ολοκληρωμένο financial consulting

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Κατάρτιση ολοκληρωμένου business plan

Διοίκηση λειτουργιών / λειτουργικός ανασχεδιασμός

Εκπόνηση σχεδίων marketing (Strategic Marketing Plan)

Συμβουλευτική σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων

Συμβουλευτική σε θέματα εξαγωγών

Υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε: Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις,  ΔΕΥΑ – Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΝΠΔΔ – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ευρύτερο δημόσιο τομέα

Λογιστικές

Παράλληλη τήρηση γενικής και δημόσιας λογιστικής βάσει των σχετικών Π.Δ. και των ιδιαιτεροτήτων του φορέα

Απογραφή και αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

Σχεδιασμός, υλοποίηση και εποπτεία σχεδίου αναλυτικής λογιστικής

Παραμετροποίηση λογισμικού και ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου βάσει του ενδεδειγμένου Π.Δ.

Υποστήριξη στη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση οικονομικής υπηρεσίας και λογιστηρίου

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων βάσει των σχετικών Π.Δ.

Cash Flow – προγραμματισμός, παρακολούθηση και διαχείριση ταμειακών ροών

Budgeting – κατάρτιση προϋπολογισμού

Παρακολούθηση μητρώου δεσμεύσεων

Reporting – Κατάρτιση στατιστικών δελτίων και αναφορών ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Φοροτεχνικές

Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός

Tax consulting – συμβουλευτική σε θέματα φορολογίας

Προετοιμασία και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΕΝΠ, Ε9 κλπ.)

Διαγνωστικός φορολογικός έλεγχος / Tax Due Diligence

Φορολογική συμμόρφωση

Μισθοδοτικές

Πλήρης ανάληψη μισθοδοτικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Υπολογισμός, έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας

Παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού διαχείρισης μισθοδοσίας

Απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα μισθοδοσίας, νομολογίας και νομοθεσίας

Μισθολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος / Payroll Due Diligence

Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργασιακών σχέσεων, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Συμβουλευτικές

Υποστήριξη και προσαρμογή σε τυχόν τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου σε Δημόσιο Λογιστικό και Διπλογραφικό Σύστημα, Προεδρικά Διατάγματα, εργασιακά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα

Υποστήριξη ενδοεπιχειρησιακών λειτουργιών σύμφωνα με μεθόδους σύγχρονου management της δημόσιας διοίκησης

Εκπαίδευση προσωπικού σε ζητήματα διπλογραφικού συστήματος, μισθοδοσίας και Δημοσίου Λογιστικού

Οργάνωση ανθρώπινων πόρων, κατανομή αρμοδιοτήτων και mentoring (καθοδήγηση) οικονομικών στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων

Διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων και κονδυλίων

Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας

Διαρκής ενημέρωση και reporting προς τη διοίκηση

Θεσσαλονίκη

Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη

23160.11298

Έδεσσα

Τσιμισκή 31 Εδεσσα 58200

23810.22383

elGreek